NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Spēkā no [01.04.2024.]

Šie nomas pakalpojumu sniegšanas noteikumi un nosacījumi (turpmāk tekstā – N&N) nosaka: 1) klientu reģistrācijas kārtību; 2) automašīnu un kemperu rezervēšanu un izmantošanu; 3) noteikumus, kas piemērojami transportlīdzekļu ekspluatācijai; 4) atbildības noteikumus un 5) maksāšanas noteikumus. Uzmanīgi izlasiet šos Noteikumus un nosacījumus (N&N), jo, izmantojot Ideal sniegtos Pakalpojumus, Klients apliecina, ka ir tos izlasījis, sapratis un piekrīt, un ka tie viņam / viņai ir juridiski saistoši.

Tiek uzskatīts, ka Ideal un Klients (saskaņā ar turpmāk noteikto) ir stājušies līgumattiecībās saskaņā ar N&N.

 1. JĒDZIENI

Turpmāk šajos N&N norādītajiem jēdzieniem ir šāda nozīme, un saistībā ar tiem N&N lietotie vārdi vienskaitlī nozīmē arī daudzskaitli un otrādi.

 • Konts – Klienta lietotāja konts, kas reģistrēts Mobilajā lietotnē. Ja Klients ir ieguvis piekļuvi Pakalpojumu izmantošanai no kāda cita konta (piemēram, Uzņēmuma konta), attiecīgais konts tiek uzskatīts par Klienta kontu šo N&N izpratnē, un Klientam nav jāizveido atsevišķs konts;
 • Konta atlikums – naudas maks, kas virtuāli pastāv Mobilās lietotnes Klienta kontā, uz kuru tiek veikta atmaksa, pamatojoties uz Ideal šajos N&N izklāstītajiem nosacījumiem un gadījumos, un ar kuru Klients var norēķināties par Avis Now pakalpojumu izmantošanu. Konta atlikums tiek parādīts ar mīnus zīmi, ja Klientam ir izveidojies parāds par dažu Pakalpojumu izmantošanu;
 • Kempers – īpaša veida automašīna, t. i., pārvietojama riteņmājiņa, kas aprīkota ar ceļošanai nepieciešamo. Uz kemperu nomu attiecas turpmāk minētie Avis Kemperu īpašie nosacījumi.
 • Automašīna – mehāniskais transportlīdzeklis ar vismaz četriem riteņiem, kas paredzēts pasažieru vai preču pārvadāšanai un kura paredzētais ātrums pārsniedz 25 kilometrus stundā, ko Ideal nodrošina Klienta izmantošanai par maksu, pamatojoties uz N&N. Automašīnu nomai piemēro turpmāk minētos Avis Now īpašos nosacījumus;
 • Klients – fiziska persona, kura, izmantojot Pakalpojumus; ir pieņēmusi N&N un uzņēmusies līgumsaistības ar Ideal;
 • Depozīts – depozīts, ko Klients iemaksā Ideal par kempera izmantošanu saskaņā ar spēkā esošo cenrādi;
 • Degvielas karte – degvielas karte katrā Automašīnā (izņemot kemperus), kas paredzēta norēķiniem par degvielu Ideal norādītajā degvielas/gāzes uzpildes / servisa stacijā;
 • Ideal – Igaunijas sabiedrība ar ierobežotu atbildību Osaühing Ideal (Igaunijas komercreģistra numurs: 10325140, juridiskā adrese: Peterburi tee 47c, Tallina, Harju apriņķis, Igaunija);
 • Mobilā lietotne – ir viedtālruņiem, planšetdatoriem un/vai citām mobilajām ierīcēm paredzēta MyAvis lietojumprogrammatūra, ar kuras palīdzību tiek veikta Transportlīdzekļa rezervēšana, atbloķēšana, bloķēšana un/vai citas programmatūrā paredzētās darbības;
 • Autostāvvietas zona – stāvvieta un/vai uzlādes dokstacija, no kuras Klients paņem Transportlīdzekli un/vai kurā Transportlīdzeklis ir jāatdod atpakaļ;
 • PuseIdeal vai Klients;
 • Izmantošanas periods – laika periods no Transportlīdzekļa saņemšanas (atbloķēšanas) brīža līdz Transportlīdzekļa atdošanas (bloķēšanas) brīdim;
 • Personas dati – jebkura informācija, kas tieši vai netieši, atsevišķi vai kopā ar citu pieejamo informāciju ļauj identificēt fizisku personu, piemēram, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, IP adrese, personas kods, fotoattēls, apraksts, tālruņa numurs u.c.;
 • Cenrādis – Mobilajā lietotnē publicētā Pakalpojumu maksa, soda nauda, zaudējumu summa un citas maksa. Cenrādis ir šo N&N neatņemama sastāvdaļa.
 • Privātuma noteikumi Ideal transportlīdzekļa privātuma noteikumi, kuros ir ietverta informācija par Klienta personas datu apstrādi, tostarp Klienta kā datu subjekta tiesības, kas ir pieejami gan Mobilajā lietotnē, gan vietnē https://www.myavis.ee/en/privacy-notice.
 • Rezervācija – rezervācija, ko Klients veic Mobilajā lietotnē, lai rezervētu konkrētu transportlīdzekli savos izvēlētajos datumos. Rezervēšanas maiņas un atcelšanas nosacījumi ir atkarīgi no transportlīdzekļa veida un ir izklāstīti N&N.
 • Pakalpojumi – visi pakalpojumi, ko Ideal sniedz Klientam, tostarp transportlīdzekļa noma (izmantošanas nodrošināšana), apkope (kapitālais un kārtējais remonts, tehniskais atbalsts), civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, kā arī materiālu un degvielas nodrošināšana, kas nepieciešama transportlīdzekļa izmantošanai un ekspluatācijai atbilstoši tā parastajam un ierastajam mērķim;
 • Noteikumi un nosacījumi jeb N&N – visi noteikumi, kas reglamentē Pakalpojumu sniegšanu, kuri noteikti šajā dokumentā vai iekļauti ar atsauci uz šo dokumentu;
 • Transportlīdzekļa sistēma – Transportlīdzeklī uzstādīta elektroniska sistēma, kas reģistrē Transportlīdzekļa atrašanās vietu, nobraukto attālumu un izmantošanas laiku, Degvielas kartes izmantošanu un citus ar Transportlīdzekli un tā izmantošanu saistītus datus, kā arī nosūta datus Ideal;
 • Transportlīdzekļi – kopīgs vieglo automobiļu un kemperu apzīmējums šo N&N izpratnē;
 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
  • Šie N&N stājas spēkā starp Ideal un Klientu no brīža, kad Klients reģistrējas Pakalpojumu saņemšanai un uz nenoteiktu laiku iegūst piekļuvi Mobilajai lietotnei un Pakalpojumiem.
  • Ideal patur tiesības pēc saviem ieskatiem mainīt, grozīt vai aizstāt N&N un Cenrādi, iepriekš par to paziņojot pa e-pastu un/vai izmantojot Mobilo lietotni. Tādējādi Klients apņemas periodiski pārbaudīt e-pastu un/vai Mobilo lietotni, lai redzētu aktuālāko N&N un Cenrāža versiju. Turpinot izmantot Pakalpojumus pēc tam, kad Klients ir informēts par grozījumiem saskaņā ar iepriekš minēto, Klients piekrīt, ka tam ir saistoši grozītie N&N un Cenrādis. Neskatoties uz iepriekš minēto, grozītie N&N un Cenrādis stājas spēkā neatkarīgi no Pakalpojumu izmantošanas pēc tam, kad ir pagājušas 5 dienas no iepriekš minētā paziņojuma sniegšanas.
  • Šie N&N veido pilnīgu vienošanos starp Ideal un Klientu attiecībā uz šajā dokumentā aplūkoto jautājumu un aizstāj visas iepriekšējās vienošanās starp Ideal un Klientu par šo jautājumu, ja vien Ideal un Klients nav rakstveidā vienojušies par citādu kārtību. Ja Klients ir noslēdzis uzņēmuma konta līgumu, šie N&N ir piemērojami tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar uzņēmuma konta līguma noteikumiem.
  • Visi Ideal pakalpojumi tiek sniegti, pamatojoties uz principu “kā ir” un “kā pieejams”. Ideal negarantē, ka visi Pakalpojumi vai Transportlīdzekļi būs pieejami jebkurā laikā un labā stāvoklī vai bez kļūdām.
  • Ideal ir tiesības apturēt Pakalpojumu sniegšanu Klientam, atcelt viņa / viņas braucienus vai rezervācijas un bloķēt piekļuvi Kontam vai Elektroniskajai sistēmai, ja Klients neievēro šos N&N. Ideal ir arī tiesības pieprasīt, lai Klients novērš N&N pārkāpumu papildu termiņā, kas nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt vienu stundu. Ja Klients noteiktajā termiņā nenovērš N&N pārkāpumu, tiek uzskatīts, ka pēc šī termiņa beigām beidzas arī Transportlīdzekļa Izmantošanas termiņš, un Klients zaudē tiesības turpināt Transportlīdzekļa lietošanu. Pēc tam Klientam nekavējoties jānogādā atpakaļ Transportlīdzeklis Autostāvvietas zonā. Ja Klients to neizdara, Ideal ir tiesības apturēt Pakalpojumu sniegšanu, bloķējot iespēju iedarbināt, atbloķēt vai izmantot Transportlīdzekļus. Šādā gadījumā Ideal darbiniekiem arī ir tiesības savākt Transportlīdzekli bez Klienta līdzdalības vai iepriekšēja paziņojuma sniegšanas.
 2. KONTA REĢISTRĀCIJA UN LIETOTĀJA ATBILSTĪBA
  • Klients ir tiesīgs izmantot Pakalpojumus, ja:
   • Klients ir sasniedzis vismaz 21 gada vecumu vai kempera gadījumā – vismaz 28 gadu vecumu un saskaņā ar Igaunijas tiesību aktiem ir tiesīgs vadīt Automašīnu;
   • viņam / viņai ir Konts vai ir piešķirta piekļuve Kontam saskaņā ar šiem N&N;
   • Konts ir saistīts ar derīgu kredītkarti vai debetkarti, vai citu maksājumu metodi, ko atbalsta Mobilā lietotne;
   • Klientam ir derīga autovadītāja apliecība tajā pakalpojumu jomā, kurā Klients izmanto Pakalpojumus;
   • Klients ir fiziski vesels, un viņam / viņai ir nepieciešamās prasmes un zināšanas, lai droši un kompetenti izmantotu un vadītu Transportlīdzekļus, kā arī darbotos ar tiem.
  • Reģistrējot Kontu, Klients:
   • pabeidzot reģistrāciju izlasa N&N, Cenrādi un Privātuma paziņojumu. Pabeidzot reģistrāciju, Klients apliecina, ka visa Ideal sniegtā informācija ir skaidra, saprotama un viņš / viņa piekrīt N&N;
   • norāda savu e-pasta adresi un tālruņa numuru, kas ļaus Klientam pieteikties Kontā no Mobilās lietotnes. Klients ir pilnībā atbildīgs par Konta un Mobilās lietotnes lietotāja informācijas aizsardzību un nodrošina savas pieteikšanās informācijas konfidencialitāti un drošību;
   • savieno savu Kontu ar mobilā tālruņa numuru un derīgu kredītkarti vai debetkarti, vai citu maksājumu metodi, ko atbalsta Mobilā lietotne. To darot, Klients pilnvaro Ideal iekasēt no Klienta izvēlētās maksājumu metodes maksu par visus maksājumus un izmaksas, kas Klientam rodas saskaņā ar šiem N&N. Šādiem maksājumiem un izmaksām var tikt piemēroti nodokļi, kurus Ideal arī ir tiesības iekasēt;
   • lai izmantotu Automašīnas, uzrāda derīgu dokumentu, kas apliecina tiesības vadīt automašīnu, un apliecina tā derīgumu, ievērojot Mobilās lietotnes kārtību;
   • izmanto tikai savu īsto vārdu un uzvārdu un ievada precīzu personīgo un maksājumu kartes informāciju, kā arī pastāvīgi atjaunina šo informāciju.
  • Ja Klients nav ievadījis pareizu informāciju, kā norādīts 2. punktā, reģistrācijas process tiek uzskatīts par nederīgu un līdz ar to nepabeigtu.
  • Klients ir atbildīgs par piekļuvi Kontam, tā kontroli un drošību. Ideal ir tiesības pieņemt, ka ikviens, kas izmanto Klienta lietotājvārdu un tālruņa numuru, ir saņēmis Klienta pilnvarojumu to darīt, un Klients ir atbildīgs un uzņemas visu risku, kas saistīts ar to, ka viņa / viņas Kontu izmanto kāda nepiederoša trešā persona, līdz brīdim, kad tas par to ir paziņojis Ideal. Klientam ir pienākums paziņot Ideal, ja viņa / viņas pieteikšanās dati ir kļuvuši pieejami nepiederošām trešām personām, vai tā Konts ir apdraudēts vai pieejams trešās personas izmantošanai. Pēc šādas informācijas saņemšanas Ideal nekavējoties, bet ne vēlāk kā 8 darba stundu laikā bloķē Klienta kontu.
  • Ja Klients ir sniedzis paziņojumu Ideal saskaņā ar 4. punktu, visus iespējamos zaudējumus, kas radušies pēc paziņojuma, sedz Ideal, ja vien kaitējumu nav izraisījusi Klienta tīša rīcība. Klients ir atbildīgs un uzņemas visu risku, kas saistīts ar to, ka viņa / viņas Kontu izmanto kāda nepiederoša trešā persona, līdz brīdim, kad Klients ir saņēmis 3.4. punktā minēto paziņojumu.
  • Klientam nav tiesību:
   • nodot, pārdot vai iznomāt savu Kontu;
   • izveidot viltotus, nelikumīgus un/vai nepatiesus Kontus.
  • Klients nodrošina, ka, izmantojot datortehniku, programmatūru vai citu aprīkojumu reģistrācijai un/vai, lai pieteiktos Mobilajā lietotnē vai Elektroniskajā sistēmā, tiek aktivizēti visi racionālie un mūsdienīgie drošības pasākumi (tostarp, bet ne tikai, ugunsmūri, vīrusu un ļaundabīgu programmatūru iznīcināšanas datorprogrammas), un attiecīgi ir atbildīgs par visām sekām, kas rodas Klienta datora, viedtālruņa, planšetdatora vai citas ierīces nepietiekamas aizsardzības rezultātā.
 3. IZMANTOŠANAS NOSACĪJUMI
  • Vispārīgie noteikumi
   • Izmantojot Pakalpojumus, Klients apņemas:
    • ievērot Transportlīdzekļa ražotāja noteiktās Transportlīdzekļa ekspluatācijas prasības, kas norādītas Transportlīdzekļa rokasgrāmatās / instrukcijās un kas atrodas Transportlīdzeklī;
    • ievērot Ideal norādījumus un ieteikumus, kas izklāstīti N&N;
    • ievērot Transportlīdzekļu vadīšanai piemērojamos tiesību aktus un citus piemērojamos noteikumus;
    • neizmantot Transportlīdzekļus sacīkstēm vai citiem ar sportu saistītiem mērķiem, neizmantot tos kā mācību transportlīdzekļus, citu transportlīdzekļu vilkšanai, mērķiem, kuriem tie nav pielāgoti vai paredzēti, vai citām darbībām, kas ir aizliegtas ar piemērojamiem tiesību aktiem;
    • nenodot Transportlīdzekli apakšnomā, nenodot nekādas no šī Līguma izrietošās tiesības vai pienākumus vai Transportlīdzekli citai trešai personai, kā arī neļaut trešai personai izmantot Transportlīdzekli, ja Puses nav rakstveidā vienojušās citādi;
    • vadīt un lietot Transportlīdzekļus drošā veidā, sākt vadīt Transportlīdzekli ar saprātīgu ātrumu, ņemot vērā savu iepriekšējo pieredzi, prasmes un laikapstākļus;
    • vadīt Transportlīdzekli pilnībā neatrodoties nekādā alkohola un psihoaktīvo vielu ietekmē. Ideal ir tiesības Transportlīdzekļos uzstādīt alkometrisku autobloķētāju, kas neļauj izmantot Transportlīdzekli, ja vadītāja izelpā ir konstatēts alkohols;
    • nevadīt vai neizmantot Transportlīdzekli, ja viņš / viņa jūtas slims, noguris vai ja tā vadīšana var apdraudēt vispārējo satiksmes drošību;
    • ievērot citas prasības, kas norādītas vadītāja apliecībā (piemēram, kādas kategorijas transportlīdzekļus drīkst vadīt);
    • apzināties, ka Transportlīdzekļi vienmēr ir Ideal īpašums, un Klientam nav atļauts tos pārveidot, remontēt, demontēt, bojāt vai kā citādi mainīt Transportlīdzekli vai tam pievienoto aprīkojumu;
    • uzņemties pilnu atbildību par Transportlīdzekļa kopšanu tā Izmantošanas periodā un nogādāt atpakaļ Transportlīdzekli Autostāvvietas zonā tādā pašā stāvoklī, kādā tas tika iznomāts, ņemot vērā normālu nolietojumu.
   • Ja Klients pārtrauc izmantot Transportlīdzekli uz īsu laiku, plānojot drīz atsākt braucienu, un nav to pabeidzis, aizslēdzot Transportlīdzekli, Klientam ir jāveic visi nepieciešamie un viņam / viņai pieejamie pasākumi, lai nodrošinātu Transportlīdzekļa drošību un to, ka trešās personas varētu to ļaunprātīgi izmantot.
   • Klients apņemas nekavējoties informēt Ideal un attiecīgās valsts iestādes (piemēram, policiju), ja Transportlīdzeklis tiek iznīcināts, bojāts, salūst vai citādi kļūst nederīgs tālākai izmantošanai, kā arī informēt par apstākļiem, kas kavē Transportlīdzekļa ekspluatāciju un izmantošanu.
   • Izveidojot Kontu un sākot faktiski izmantot Pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka Klients ir apstiprinājis, ka viņam / viņai ir pietiekamas zināšanas, lai izmantotu un vadītu Transportlīdzekli, ir nepieciešamās prasmes Transportlīdzekļa izmantošanai, un viņš / viņa atbilst fiziskās sagatavotības standartam, kas nepieciešams, lai vadītu Transportlīdzekli.
   • Klientam ir atļauts izmantot Transportlīdzekļus tikai Igaunijā, ja vien N&N nav norādīts citādi. Jebkurā gadījumā Klientam ir atļauts izmantot Transportlīdzekli ārpus Igaunijas teritorijas tikai ar iepriekšēju Ideal rakstveida piekrišanu.
  • Mobilās lietotnes izmantošana
   • Izmantošanas perioda sākums
    • Pirms brauciena uzsākšanas Transportlīdzeklis ir jārezervē, izmantojot Mobilajā lietotnē esošo Elektronisko sistēmu. Lai rezervētu Transportlīdzekli, Klientam ir jāpierakstās Mobilajā lietotnē, izmantojot unikālu īsziņas kodu, kas nosūtīts uz viņa / viņas tālruņa numuru. Mobilajā lietotnē ir jāizvēlas piemērots nomas punkts (brauciena sākuma un beigu punktam jābūt vienam un tam pašam) un kalendāra sistēmā jāizvēlas Transportlīdzekļa Izmantošanas periods, t. i., datumi un laiks. Pēc tam tiks parādīti pieejamie transportlīdzekļi un cena izvēlētajam Izmantošanas periodam. Klients apstiprina rezervāciju, veicot priekšapmaksu. Rezervācijas apstiprinājums tiek parādīts Mobilajā lietotnē, un Klients par to saņem avansa rēķinu.
    • Lai atbloķētu Transportlīdzekli, Klientam ir jāizvēlas atbilstoša komanda un jāseko Mobilajā lietotnē sniegtajiem norādījumiem.
    • Pēc Transportlīdzekļa atbloķēšanas un pirms brauciena uzsākšanas Klientam ir jāapskata Transportlīdzeklis gan no ārpuses, gan no iekšpuses (ja attiecināms), lai pārliecinātos, ka Transportlīdzeklim nav skaidri redzamu bojājumu. Klientam ir pienākums informēt Ideal par konstatētajām neatbilstībām, zvanot pa tālruni +372 605 1144 vai sūtot e-pastu uz info@avisnow.eu. Ja Klients nerīkojas, kā aprakstīts šajā dokumentā, tiek uzskatīts, ka visi zaudējumi, par kuriem nav paziņots, ir radušies Izmantošanas periodā, kad Klients izmantoja Transportlīdzekli.
   • Izmantošanas perioda beigas
    • Pēc izmantošanas pabeigšanas Klientam ir jānogādā atpakaļ Transportlīdzeklis tajā pašā Autostāvvietas zonā, kurā tas tika paņemts, un tas nozīmē, ka Autostāvvieta, no kuras Transportlīdzeklis tika paņemts brauciena sākumā, nedrīkst atšķirties no Autostāvvietas, kurā Transportlīdzeklis tiek nogādāts atpakaļ.
    • Pirms Transportlīdzekļa nogādāšanas atpakaļ Klients, ja nepieciešams, ievieto Transportlīdzekļa atslēgu tajā pašā vietā, no kuras tā tika paņemta, pārbauda, vai Transportlīdzeklī nav atstātas personīgās mantas, izņem atkritumus un pārliecinās, vai visi Transportlīdzekļa dokumenti un piederumi (ja nepieciešams) atrodas tajā pašā vietā, kur pirms nomas sākuma.
    • Nogādājot atpakaļ Transportlīdzekli Autostāvvietā, Transportlīdzeklis ir jāaizslēdz saskaņā ar Mobilajā lietotnē sniegtajiem norādījumiem. Lai bloķētu Transportlīdzekli, Klientam ir jāizvēlas atbilstoša komanda Mobilajā lietotnē un jāievēro šajā dokumentā sniegtie norādījumi.
    • Klienta pienākums ir nogādāt atpakaļ Transportlīdzekli tādā stāvoklī, kas nav sliktāks par stāvokli, kādā Transportlīdzeklis tika saņemts, ņemot vērā normālu nolietojumu.
   • Īpaši nosacījumi Automašīnu rezervēšanai (Avis Now) – attiecas tikai uz Automašīnu rezervēšanu
    • Klients var sākt izmantot Automašīnu sev ērtā laikā visā tās Izmantošanas periodā, ņemot vērā, ka Automašīnu var atvērt 10 minūtes pirms rezervācijas sākuma. Ja Klients nesāk izmantot Automašīnu rezervētajā Izmantošanas periodā, Ideal neatmaksā avansa maksājumu par Rezervāciju.
    • Lai uzsāktu braukšanu ar Automašīnu, Klientam Automašīna jāiedarbina, izmantojot Automobilī esošo aizdedzes atslēgu. Ja Automašīnai nav nepieciešama aizdedzes atslēga, Automašīnu var iedarbināt, nospiežot starta pogu blakus stūres ratam un turot nospiestu bremzēšanas pedāli.
    • Lai atdotu atpakaļ Automašīnu, Klientam Mobilajā lietotnē jāizvēlas komanda “Izbeigt rezervāciju”. Pirms izkāpšanas no Automašīnas Klientam ir jāpārliecinās, ka Automašīna ir pareizi aizslēgta, un aizdedzes atslēga ir atstāta Automašīnā.
    • Minimālais Automašīnas izmantošanas laiks ir 30 minūtes, bet maksimālais – 30 dienas, ja vien Puses rakstveidā nevienojas citādi. Klientam ir tiesības mainīt Izmantošanas periodu saskaņā ar N&N.
    • Ja Klients vēlas pagarināt Automašīnas Izmantošanas periodu par 15 minūtēm, Klientam ir jāsāk izmantošanas laika pagarināšanas process Mobilajā lietotnē saskaņā ar lietotnē sniegtajiem norādījumiem vismaz 15 minūtes pirms sākotnējā Izmantošanas perioda beigām. Izmantošanas perioda pagarinājums tiek veikts, pamatojoties uz pieejamību, ņemot vērā citas rezervācijas, kas veiktas attiecībā uz Automašīnu, un pagarinājums stājas spēkā pēc avansa maksājuma veikšanas par sākotnējai rezervācijai pievienoto laiku. Maksa par nobrauktajiem kilometriem tiks aprēķināta pēc Izmantošanas perioda beigām. Ja tiek pagarināts sākotnējais rezervācijas laiks, nomas maksa par jauno Izmantošanas periodu tiek aprēķināta no jauna. Piemēram: ja sākotnējā rezervācija ir veikta uz 6 stundām (kas saskaņā ar cenrādi ir vienāda ar dienas cenu), bet Automašīnas izmantošanas laiks tiek pagarināts par 1,5 stundām, t. i., Automašīna tiek izmantota 7,5 stundas, nomas maksa ir dienas cena + maksa par 1,5 stundu. Atdodot Automašīnu, Klientam tiek nosūtīts papildu rēķins.
    • Automašīnas rezervācijas atcelšana tiek veikta šādi:
 1.  
 2.  
 3.  
  •  
  •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
    • ja rezervācija tiek atcelta 24 stundas vai vairāk pirms Izmantošanas perioda sākuma, 100% no rezervācijas izmaksām tiks atmaksāts Klientam kā kredīts Klienta konta bilancē, ko Klients var izmantot, lai veiktu turpmākas rezervācijas;
    • ja rezervācija tiek atcelta mazāk nekā 24 stundas pirms Izmantošanas perioda sākuma, ja rezervācijas kopējais ilgums ir vismaz 24 stundas, Klientam tiks atmaksāta rezervācijas avansa summa, atskaitot no tās spēkā esošajā Cenrādī norādīto atcelšanas maksu. Atmaksātā summa tiks ieskaitīta Klienta konta bilancē, ko Klients var izmantot, lai veiktu nākamās rezervācijas;
    • Ja rezervācija tiek atcelta mazāk nekā 24 stundas pirms Izmantošanas perioda sākuma, ja rezervācijas kopējais ilgums ir mazāks par 24 stundām, rezervācijas maksa netiek atmaksāta.
   • Ja Automašīna ir rezervēta uz vairākām kalendārajām dienām, un Klients vēlas izbeigt Izmantošanas periodu vairāk nekā 24 stundas pirms tā sākotnējā beigu laika, Klientam ir tiesības saņemt avansa maksājumu par neizmantoto Izmantošanas periodu, atskaitot no tā spēkā esošajā Cenrādī noteikto atcelšanas maksu. Atmaksātā summa tiks ieskaitīta Klienta konta bilancē, ko Klients var izmantot nākamajām rezervācijām.
   • Ja Klients nav pagarinājis Izmantošanas periodu un neatdod Automašīnu atļautajā maksimālajā izmantošanas dienu termiņā, Ideal ir tiesīgs vērsties policijā par Automašīnas zādzību un bloķēt Automašīnas iedarbināšanas iespēju, kā arī Klients apņemas samaksāt līgumsodu par Izmantošanas perioda pārsniegšanu saskaņā ar attiecīgajā brīdī spēkā esošo Cenrādi.
   • Ideal ir tiesīgs, brīdinot Klientu par to vienu dienu iepriekš, jebkurā brīdī Izmantošanas periodā nomainīt Automašīnu pret citu atbilstošas kategorijas un parametru Automašīnu, ja tas ir nepieciešams, lai veiktu periodiskus Automašīnas apkopes un remonta darbus, novērstu iespējamos Automašīnas bojājumus vai veiktu citas nepieciešamās darbības. Šādā gadījumā Klientam ir jāļauj Ideal nomainīt Automašīnu Ideal norādītajā dienā un laikā un tādā vietā, par ko Puses vienojušās, un jāpieņem cita Automašīna saskaņā ar N&N.
   • Katra Automašīna ir aprīkota ar degvielas karti, kas ir Ideal īpašums. Degvielas kartes ir paredzētas tikai Automašīnas uzpildīšanai, un Klients nedrīkst izmantot citas degvielas uzpildes stacijas, lai uzpildītu Automašīnu, izņemot to, kas ir izsniegusi Degvielas karti. Gadījumā, ja Automašīnas degvielas rezerve samazinās līdz ¼ degvielas tvertnes, Klientam jāizmanto Degvielas karte un degvielas tvertne jāpiepilda tuvākajā degvielas uzpildes stacijā. Degvielas kartes PIN kods ir pieejams Mobilajā lietotnē. Degvielas cena netiek iekasēta no Klienta, jo tā jau ir iekļauta Pakalpojuma cenā. Degvielas karti drīkst izmantot tikai Automašīnas uzpildīšanai, un ir stingri aizliegts ar Degvielas karti uzpildīt citas tvertnes un/vai automašīnas. Ja Klients pārkāpj šo aizliegumu, Ideal ziņo policijai par īpašuma nelikumīgu izmantošanu, un Klientam ir pienākums samaksāt Cenrādī norādīto līgumsodu un atlīdzināt Ideal iespējamos zaudējumus, kurus nesedz līgumsods.
   • Klientam Degvielas karte ir jāglabā drošā vietā Automašīnā un, atdodot atpakaļ automašīnu, jāatstāj Automašīnā. Gadījumā, ja Klients pazaudē Degvielas karti, viņam / viņai par to nekavējoties jāinformē Ideal un jāatlīdzina tam visi zaudējumi, kas var rasties Ideal Degvielas kartes nozaudēšanas dēļ.
   • Ja Klients Izmantošanas periodā novieto Automašīnu privātā autostāvvietā vai publiskā autostāvvietā maksas stundu laikā, Klientam ir pienākums samaksāt par autostāvvietas pakalpojumiem.
   • Jebkura darbība vai mēģinājums nolasīt, kopēt, mainīt, pārveidot vai dzēst Transportlīdzekļa sistēmas datus ir stingri aizliegts.
   • Klientam ir godprātīgi jāizmanto Automašīna un nedrīkst to bojāt. Klientam un personai, kurai Klients ir atļāvis iekāpt Automašīnā, ir stingri aizliegts smēķēt tajā.
   • Ja Klients izmanto Automašīnu dzīvnieka pārvadāšanai, Klients apzinās, ka jebkurš dzīvnieks Automašīnā ir jāpārvadā tikai īpaši pielāgotā dzīvnieku pārvadāšanas būrī.
  • Īpašie nosacījumi Kemperu rezervēšanai (Avis Campers) – attiecas tikai uz Kemperu rezervēšanu
   • Klients var rezervēt Kemperu uz vismaz 3 kalendārajām dienām un ne vairāk kā 30 dienām vienas rezervācijas laikā, bet aktīvajā sezonā no 1. jūnija līdz 15. septembrim minimālais rezervācijas periods ir 5 kalendārās dienas.
   • Mobilajā lietotnē tiek fiksēts Izmantošanas perioda sākuma datums un laiks, saņemšanas vietas adrese, atpakaļ atdošanas datums un laiks, kā arī cita informācija.
   • Kempera rezervēšana un rezervācijas pārvaldība tiek veikta tikai ar Mobilās lietotnes starpniecību. Rezervācija tiek apstiprināta, Klientam samaksājot avansu 100% apmērā un Depozītu. Ja avansa maksājums nav samaksāts laikā, Ideal nav pienākuma apstiprināt Klienta rezervāciju.
   • Ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc Rezervācijas un avansa maksājuma veikšanas Ideal nosūta rēķinu uz Klienta e-pastu, lai Klients varētu samaksāt Depozītu saskaņā ar spēkā esošo Cenrādi. Savlaicīga Depozīta samaksa nodrošina piekļuvi Kemperam (durvju atbloķēšanu) ar Mobilās lietotnes starpniecību Izmantošanas perioda sākumā. Ja Depozīts nav samaksāts līdz Izmantošanas perioda sākumam, Klientam nav tiesību pieprasīt avansa atmaksu vai piekļuvi transportlīdzeklim.
   • Uz Kempera rezervācijas atcelšanu attiecas šādi nosacījumi:
    • ja rezervācija tiek atcelta 30 dienas vai vairāk pirms Izmantošanas perioda sākuma, Klientam tiek atmaksāti 25% no rezervācijas izmaksām un depozīts (ja tas ir samaksāts līdz minētajam laikam);
    • ja rezervācija tiek atcelta 14 dienas pirms Izmantošanas perioda sākuma, Klientam tiek atmaksāti 50% no rezervācijas izmaksām un depozīts (ja tas ir samaksāts līdz minētajam laikam);
    • ja rezervācija tiek atcelta mazāk nekā 14 dienas pirms Izmantošanas perioda sākuma, rezervācijas maksa netiek atmaksāta. Ja Klients ir samaksājis Depozītu līdz atcelšanas brīdim, tas tiks Klientam atmaksāts.
   • Rezervācijas atcelšanas gadījumā Ideal atmaksā naudu, izmantojot to pašu maksājumu metodi, kas tika izmantota rezervācijas veikšanai. Ideal nav iespējas atmaksāt naudu, izmantojot citu maksājumu metodi.
   • Klients var izmantot Kemperu arī ārpus Igaunijas Republikas, taču Klientam ir aizliegts izbraukt ārpus Eiropas Savienības robežām (izņemot Norvēģiju, Šveici, Lihtenšteinu, Andoru) bez iepriekšējas Ideal rakstveida piekrišanas. Ja Klients vēlas izmantot Kemperu ārpus Eiropas Savienības valstīm, tas ir rakstveidā jāsaskaņo ar Ideal vismaz 14 dienas pirms Izmantošanas perioda sākuma.
   • Pēc Izmantošanas perioda beigām Kempers tiek atdots atpakaļ, izmantojot Mobilo lietotni. Kad Kempers tiek atdots atpakaļ, tā atbilstību prasībām pārbauda Ideal partneri ne vēlāk kā 48 stundas pēc Kempera atdošanas. Ideal nodrošina, ka trešām personām starpposmā nav piekļuves Kemperam.
   • Klients apņemas izmantot Kemperu rūpīgi, un Kempers ir jāatdod atpakaļ tādā pašā stāvoklī, kādā tas bija izmantošanas termiņa sākumā, ņemot vērā normālu nolietojumu. Rūpīgi jāiztīra Kempera iekšpuse, jāiztukšo notekūdeņu tvertne un tualetes kasetne. Klientam nav pienākuma veikt Kempera tīrīšanu no ārpuses.
   • Uz Kempera izmantošanu attiecas arī šo N&N 3.12.–4.3.15. punktā noteiktās prasības.
   • Izmantošanas perioda sākumā Kempers tiek nodots Klientam tehniski labā stāvoklī, iztīrīts un ar pilnu degvielas tvertni. Ja Kempers netiek atdots atpakaļ ar pilnu degvielas tvertni, Klients apņemas samaksāt par katru trūkstošo degvielas litru, pamatojoties uz attiecīgajā brīdī spēkā esošo Circle K cenrādi, pieskaitot degvielas uzpildes maksu, kas norādīta Ideal attiecīgajā brīdī spēkā esošajā cenrādī. Ideal ir tiesības ieturēt attiecīgās summas no Klienta iemaksātā Depozīta.
   • Klients apņemas nodrošināt, ka Kempera uzpildei tiek izmantota tikai atbilstoša degviela. Klients apņemas atlīdzināt Ideal zaudējumus, kas radušies nepareizi iepildītas degvielas dēļ.
   • Ja Kemperā tiek konstatēti defekti, kuru tajā nebija Izmantošanas perioda sākumā un kurus nevar uzskatīt par normālu transportlīdzekļa nolietojumu, tostarp, bet ne tikai, neatbilstoša tīrības pakāpe, Klients apņemas atlīdzināt Ideal radušos zaudējumus un/vai izdevumus saskaņā ar attiecīgajā brīdī spēkā esošo Cenrādi.
   • Kempera izmantošanas periodu var pagarināt tikai tad, ja ir pieejami brīvi Kemperi, un pagarinājumam tiks pieskaitīta papildu maksa saskaņā ar attiecīgajā brīdī spēkā esošo Cenrādi. Ja Kempers tiek atdots atpakaļ vēlāk nekā 1 stundu pēc sākotnējā Izmantošanas perioda beigām, Ideal ir tiesības iekasēt no Klienta papildu maksu vienas Kempera nomas dienas apmērā.
   • Klientam ir aizliegts Kemperā pārvadāt dzīvniekus (lolojumdzīvniekus) bez iepriekšējas Ideal rakstveida piekrišanas. Pārvadājot dzīvniekus (lolojumdzīvniekus) Kemperā, Klients ir pilnībā atbildīgs par dzīvnieku un tā nodarīto bojājumu.
 1. MAKSA UN MAKSĀJUMI
  • Klients par Pakalpojumu izmantošanu maksā Ideal visas maksas un maksājumus saskaņā ar N&N un Cenrādi, kas ir spēkā Pakalpojumu izmantošanas brīdī un pieejams Mobilajā lietotnē. Katra Transportlīdzekļu izmantošana sākas ar klikšķi “Sākt braucienu” un beidzas ar klikšķi “Beigt braucienu” Mobilajā lietotnē. Uz maksu un citiem maksājumiem par Pakalpojumiem var attiekties piemērojamie nodokļi un citi vietējās pašvaldības maksājumi, kurus Ideal ir tiesības iekasēt.
  • Pakalpojuma maksa tiek aprēķināta pēc faktiskā Pakalpojumu sniegšanai izmantotā laika un nobraukto kilometru skaita vai pamatojoties uz izvēlēto abonementu, kas norādīts Cenrādī. Attiecībā uz Kemperu nav noteikts atsevišķs kilometru aprēķins, un Klienta kopējais nobraukto kilometru skaits jau ir iekļauts avansa maksājumā par Kemperu.
  • Klients saņem divus rēķinus par transportlīdzekļa izmantošanu: avansa rēķinu, kad tiek apstiprināta rezervācija, un galīgo rēķinu brauciena beigās, kurā norādīts nobraukto kilometru skaits un ja rezervētais izmantošanas laiks tiek pārsniegts par vairāk nekā 30 minūtēm, nomas cenai tiek pieskaitīta papildu dienas maksa.
  • Ja Klienta Konta bilancē ir neizmantots kredīts, Ideal vispirms ieturēs Pakalpojumu maksu no Konta bilances neizmantotā kredīta un atlikušo summu, ja tāda ir, iekasēs no Klienta Kontam piesaistītās maksājumu metodes. Klients var saņemt un izmantot kredītu Ideal veiktajās kampaņās saskaņā ar N&N noteiktajiem principiem.
  • Ideal var izdot atlaižu kuponus vai kodus, uz kuriem attiecas papildu noteikumi, kas noteikti ar šādu atlaižu kodu. Ideal ir tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt vai atcelt šādus atlaižu kodus.
  • Klients ir atbildīgs par soda naudas, līgumsoda, maksas un/vai citu Ideal noteikto maksājumu, kas radušies, Klientam izmantojot Pakalpojumus, samaksu (tostarp, bet ne tikai, sodu par autostāvvietu, maksu par autostāvvietu ārpus Autostāvvietas zonas, nepareizu Degvielas kartes izmantošanu u. c.) vai normatīvo aktu, noteikumu vai rīkojumu pārkāpšanas rezultātā.
  • Visas uzņēmumam Ideal pienākošās un maksājamās summas tiek automātiski iekasētas no maksājuma metodes, kuru Klients ir piesaistījis Kontam. Ja šādas maksājuma metodes izmantošana neizdodas, Ideal var izmantot citas nepieciešamās iekasēšanas procedūras. Ar šo Klients piekrīt atlīdzināt visas izmaksas, kas Ideal rodas saistībā ar šādu maksājumu iekasēšanu, tostarp, bet ne tikai, saprātīgas Ideal juridiskās izmaksas.
  • Klientam ir atļauts piesaistīt Kontam vairāk nekā vienu maksājumu metodi un izvēlēties karti, ar kuru norēķināties par attiecīgajiem Pakalpojumiem. Attiecīgajai, kontam piesaistītajai maksājumu metodei ir jānodrošina automātiska debetēšana no kartes. Pēc Transportlīdzekļa rezervācijas apstiprināšanas Ideal automātiski noņem Pakalpojuma maksu no Klienta attiecīgās maksājumu kartes.
  • Neveiksmīga mēģinājuma iekasēt līdzekļus no Klienta kontam piesaistītās maksājuma metodes un/vai nepietiekamu naudas līdzekļu tajā gadījumā Pakalpojumu izmantošana nav iespējama, kamēr nav samaksāta nesamaksātā summa saskaņā ar N&N un Cenrādi.
  • Ja līdzekļi par Pakalpojumiem netika automātiski iekasēti no Klienta izvēlētās maksājumu metodes, un Klients nesamaksā par izmantotajiem Pakalpojumiem līdz Izmantošanas perioda pēdējai dienai, Ideal izraksta PVN rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem un nosūta to Klientam pa e-pastu. Pēc šāda rēķina saņemšanas Klientam ir pienākums pārbaudīt rēķina pareizību un divu dienu laikā paziņot Ideal par konstatētajām neatbilstībām. Ja Klients neiesniedz pretenziju iepriekš minētajā termiņā, tiek uzskatīts, ka Klients ir pieņēmis rēķinu.
  • Ja Klients nesaņem PVN rēķinu pa e-pastu līdz pēdējai Izmantošanas perioda dienai, un rēķins nav atrodams Klienta e-pasta adresē, kas saistīta ar viņa / viņas Kontu, Klientam ir pienākums paziņot par to Ideal un pieprasīt rēķinu. Rēķina neesība neatbrīvo Klientu no maksāšanas pienākuma.
  • Ja Klientam ir pienākums samaksāt soda naudu, līgumsodu vai maksu saskaņā ar N&N, jo Klients nav izpildījis savas saistības, Ideal ir tiesības iekasēt līdzekļus no Klienta maksājumu metodes nekavējoties pēc tam, kad pārkāpums ir konstatēts, pienācīgi reģistrēts, un Klients par to ir iepriekš brīdināts.
  • Ja Klients apstrīd no Klienta izvēlētās maksājumu metodes iekasētu darījumu, Klientam 7 dienu laikā jāsazinās ar Ideal.
  • Klientam ir pienākums nekavējoties informēt Ideal par izmaiņām, kas saistītas ar Klienta izvēlēto maksājumu metodi Mobilajā lietotnē un kas var mazināt Ideal iespējas iekasēt maksu no Klienta saskaņā ar šiem N&N (tostarp, bet ne tikai, maksājumu kartes nozaudēšana, zādzība vai derīguma termiņa beigas).
  • Ja Klients savlaicīgi neveic maksājumus, Ideal ir tiesības pilnvarot parādu piedziņas uzņēmumu veikt piedziņas darbības vai nodot savas prasījuma tiesības parādu piedziņas uzņēmumam par Klienta parāda piedziņu. Ideal pieejamā Klienta personiskā informācija var tikt nodota valsts iestādēm un/vai tiesu izpildītājiem nodokļu un soda naudas samaksas un iekasēšanas nolūkos.
  • Klients maksā Ideal kavējuma procentus 0,05% apmērā no kavētās summas par katru kavējuma dienu.
  • Ideal ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt Pakalpojuma maksu.
  • Gadījumā, ja Ideal ir pienākums atlīdzināt Klientam zaudējumus saskaņā ar šiem N&N, un/vai Ideal kļūdaini iekasē Klienta maksājumu metodi, Ideal nekavējoties pārskaita attiecīgo summu uz Klienta maksājumu metodi.
 2. ATBILDĪBA UN ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI
  • Klients Izmantošanas periodā atzīst un piekrīt, ka vienīgi viņš / viņa uzņemas individuālu atbildību par Pakalpojumu izmantošanu. Ideal nav atbildīgs par sekām, prasībām, prasības pamatu, pretenzijām, zaudējumiem, atbildību, kaitējumu, nodevām, izmaksām, traumām, sodiem, juridiskajām izmaksām vai jebkāda veida izdevumiem, neatkarīgi no tā, vai tie ir paredzami vai nē, kas Klientam vai trešai personai var rasties, Klientam izmantojot Pakalpojumus.
  • Neskatoties uz 1. punktu, Klients nav atbildīgs, ja:
   • pārkāpumi ir pieļauti vai kaitējums radies Ideal un/vai trešo personu vainas dēļ;
   • Klienta atbildība tiek ierobežota vai atcelta, pamatojoties uz tiesību aktiem;
   • Transportlīdzekļa bojājumi rodas Transportlīdzekļa ekspluatācijas laikā, ko izraisījusi Transportlīdzekļa iepriekšējā izmatošana, ekspluatācija vai normāls nolietojums. Tas attiecas tikai uz gadījumiem, kad Klients ir nekavējoties telefoniski informējis Ideal un izpildījis visus Ideal norādījumus.
  • Klients ir pilnībā atbildīgs par jebkādiem bojājumiem, kas nodarīti viņa / viņas personīgajām mantām (t. i., apģērbam, somām, mantām, kas atrodas Transportlīdzeklī u. c.) vai kas radušies Pakalpojumu izmantošanas laikā, ja vien šādi bojājumi nav radušies Ideal rupjas nolaidības vai tīšas rīcības dēļ.
  • Transportlīdzekļa nozaudēšanas gadījumā Klientam ir pienākums samaksāt Ideal Cenrādī norādīto soda naudu un atlīdzināt Ideal visus zaudējumus, ko nesedz šī soda nauda. Pēc tā Klients neiegūst īpašumtiesības uz Transportlīdzekli.
  • N&N un/vai Cenrādī noteiktais naudas sods tiek uzskatīts par Ideal minimālajiem neapstrīdamajiem zaudējumiem, tostarp par iespējamiem zaudējumiem, kas nodarīti Ideal nemateriālajām vērtībām, preču zīmei, zīmola tēlam, korporatīvajai un sociālajai integritātei un reputācijai Klienta nelikumīgu darbību dēļ. Klienta veiktā soda naudas samaksa neatbrīvo Klientu no pienākuma atlīdzināt Ideal visus pārējos zaudējumus un/vai kaitējumu, uz kuriem neattiecas šī soda nauda.
  • Gadījumā, ja Izmantošanas periodā Klients pārkāpj savas saistības saskaņā ar N&N vai sabojā, iznīcina, zaudē vai jebkādā citā veidā bojā Ideal īpašumu un/vai īpašumtiesības attiecībā uz Transportlīdzekli, Klientam ir jāmaksā Ideal šāda soda nauda, kas norādīta Cenrādī:
   • par transportlīdzekļa riepu bojājumiem, kas tiek uzskatīti par tādiem, kurus nav iespējams salabot;
   • par smēķēšanu Transportlīdzeklī;
   • par nelikumīgu Degvielas kartes izmantošanu;
   • par bīstamu vai neuzmanīgu braukšanu;
   • par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola, narkotiku un/vai citu psihoaktīvo vielu reibumā;
   • par to, ka nepiederošām personām ir atļauts pieteikties Kontā / izmantot to;
   • par ļaušanu citām personām izmantot Klienta iznomāto Transportlīdzekli, ja vien Puses nav vienojušās citādi;
   • par jebkādu Transportlīdzekļa daļu, tostarp, bet ne tikai, riepu, disku, spoguļu, režģu, drošības komplekta, ugunsdzēšamā aparāta, pirmās palīdzības komplekta, noņemšanu un/vai nomaiņu.
   • par visiem citiem pārkāpumiem, kas norādīti Cenrādī.
  • Gadījumā, ja lietošanas laikā notiek negadījums, ko izraisījis Klients, vai Transportlīdzeklis tiek nozagts vai sabojāts, Klientam ir pienākums samaksāt Ideal Cenrādī norādīto līgumsodu. Ideal ir tiesības šo līgumsodu automātiski iekasēt no Klienta kontam piesaistītās maksājumu metodes. Ideal ir tiesības ieturēt līgumsodu pēc tam, kad Klients ir konstatējis un/vai paziņojis par negadījumu, zādzību vai vandālismu, kas ir pienācīgi reģistrēts, un par ko Ideal ir iepriekš informējis Klientu. Ja pēc turpmākas novērtēšanas faktiskie zaudējumi, kas Ideal radušies iepriekšminētā starpgadījuma dēļ, ir mazāki par iekasēto summu, Ideal 14 kalendāro dienu laikā no brīža, kad tika noteikta faktisko zaudējumu summa, pārskaita starpību uz to pašu Klienta maksājumu metodi, no kura tika iekasēta soda nauda.
  • Transportlīdzekļa apdrošināšanas segums neattiecas uz šādiem bojājumiem: transportlīdzekļa salons, stūres sistēma, apakšējās daļas vai motora nodalījuma bojājumi, riteņu diski, braukšana ar plīsušām riepām, sniega vai ledus radīti bojājumi (piemēram, sniega vai ledus krišana no ēkas jumta) vai bojājumi, kas radušies, braucot ārpus norādītajiem ceļiem. Klients uzņemas pilnu materiālo atbildību par iepriekš minētajiem zaudējumiem.
  • Ciktāl to nesedz soda nauda, līgumsods un citi maksājumi saskaņā ar N&N un Cenrādi, Klientam ir pienākums atlīdzināt Ideal visus atlikušos zaudējumus, kas Ideal radušies Klienta vainas dēļ, tostarp, bet ne tikai šādos gadījumos:
   • nepatiesu datu un/vai informācijas sniegšana, reģistrējoties Mobilajā lietotnē un izveidojot Kontu;
   • nespēja uzturēt spēkā ar Pieteikumu saistīto maksājumu metodi atjauninātu un derīgu un/vai maksājumu metodē nav pietiekama brīvo līdzekļu summa, lai samaksātu par Pakalpojumiem;
   • šo N&N neievērošana;
   • Transportlīdzekļa izmantošana tādā veidā, kādam tas nav paredzēts;
   • ļaušana nepiederošai personai izmantot Transportlīdzekli;
   • persona nav tiesīga vadīt šādas kategorijas Transportlīdzekli vai vispār nav tiesīga vadīt Transportlīdzekli (t. i., nav Transportlīdzekļa vadītāja apliecības u. c.);
   • Transportlīdzekļa vadīšana alkohola, narkotiku un/vai citu psihoaktīvo vielu reibumā;
   • nepakļaušanās policijas vai citu kompetento iestāžu pieprasījumiem;
   • nepaziņošana policijai un/vai citām kompetentajām iestādēm par iespējamiem ceļu satiksmes negadījumiem;
   • soda naudas, līgumsodi vai citi maksājumi vai sankcijas, kas Ideal piemērotas Klienta darbības dēļ;
   • Transportlīdzekļa izmantošana noziedzīgu darbību veikšanai;
   • Transportlīdzekļa bojāšana, iekraujot preces Transportlīdzeklī vai izkraujot no tā;
   • Transportlīdzekļa interjera vai ārpuses aptraipīšana, saplēšana, saskrāpēšana vai citāda bojāšana, tostarp, ja to ir izdarījuši mājdzīvnieki vai citi pasažieri, kurus Klients ir ielaidis Transportlīdzeklī;
   • Transportlīdzekļa pazaudēšana;
   • Piemērojamo tiesību aktu pārkāpšana.
  • Klientam ir jāizmanto Transportlīdzeklis piesardzīgi un jāizvairās no Transportlīdzekļa salona piesārņošanas, kas pārsniedz parastam nolietojumam raksturīgo pakāpi. Ja pēc šādas lietošanas Transportlīdzekļa salons kļūst netīrāks, nekā tiek uzskatīts par normālu, Klientam ir pienākums samaksāt Cenrādī norādīto tīrīšanas maksu, un, ja šāda maksa nav norādīta, tad Transportlīdzekļa mazgāšanas un tīrīšanas izmaksas. Iepriekš minētais attiecas arī uz Transportlīdzekļa ārpusi, ja tā ir netīrāka, nekā tiek uzskatīts par normālu Izmantošanas periodā.
  • Gadījumā, ja Klients Izmantošanas periodā pārkāpj piemērojamos Ceļu satiksmes noteikumus un/vai citus piemērojamos tiesību aktus, papildus soda naudai vai maksai, ko piemēro attiecīgās iestādes un kas Klientam ir jāsamaksā, Ideal ir tiesības iekasēt no Klienta administrēšanas maksu saskaņā ar Cenrādi. Šāda administrēšanas maksa kompensē Ideal izdevumus, kas saistīti ar pārkāpumu un tā pārvaldību.
  • Gadījumā, ja Klients ir sabojājis Ideal īpašumu, kas bija apdrošināts, un Klients ir atbildīgs par šiem zaudējumiem, apdrošināšanas sabiedrība, kas apdrošinājusi Transportlīdzekli un atlīdzinājusi Ideal zaudējumus, iegūst tiesības regresa kārtībā atgūt no Klienta kopējo Ideal izmaksāto summu.
  • Ja Ideal uzzina par situāciju, kurā Klientam ir nodarīts kaitējums vai apstākļi rada pamatu uzskatīt, ka Klients, visticamāk, nodarīs Ideal kaitējumu, tam ir tiesības nekavējoties uz nenoteiktu laiku apturēt Pakalpojumu sniegšanu Klientam, bloķēt Klienta piekļuvi savam Kontam un bez papildu brīdinājuma atņemt Transportlīdzekli.
  • Ideal ir atbildīgs par šajos N&N paredzēto pienākumu izpildi, un tam ir pienākums atlīdzināt Klientam tiešos zaudējumus, kas radušies Ideal pienākumu nepienācīgas izpildes rezultātā.
  • Ar šo Klients apzinās, ka Mobilās lietotnes funkcionalitāte var būt ierobežota tehnisku kļūdu dēļ, un Ideal var nespēt garantēt neierobežotu, nevainojamu Mobilās lietotnes darbību jebkurā laikā. Ja tiek konstatēti trūkumi saistībā ar Mobilo lietotni, Ideal apņemas tos pēc iespējas ātrāk novērst. Ideal neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas Klientam radušies Mobilo lietotņu nepareizas darbības vai nespējas tās izmantot vēlamajā veidā rezultātā.
  • Ciktāl šādu atbildības ierobežojumu pieļauj piemērojamie tiesību akti, Ideal nav atbildīgs par:
   • iespējamajiem zaudējumiem, kas Klientam radušies kavēšanās saistībā ar Pakalpojumu izmantošanu dēļ;
   • kaitējumu Klienta veselībai vai dzīvībai Pakalpojumu izmantošanas laikā;
   • zaudējumiem, ko Klients, izmantojot Pakalpojumus, nodarījis trešām personām;
   • kaitējumu vai zaudējumiem, kas nodarīti Klientam vai trešām personām iepriekšējā Transportlīdzekļa lietotāja darbības dēļ, piemēram, ja iepriekšējais lietotājs bez Ideal atļaujas ir mainījis / pārveidojis Transportlīdzekļa braukšanas īpašības, mainot riepas, uzpildot nepareizu degvielu u. c;
   • netiešiem zaudējumiem;
   • jebkurā gadījumā par zaudējumiem, par kuriem Ideal ir atbildīgs un kuru summa pārsniedz nesniegto vai nepareizi sniegto Pakalpojumu cenu.
  • Nekādā gadījumā Ideal kopējā atbildība par visām prasībām saskaņā ar šiem N&N, tostarp tām, kas pamatotas ar civiltiesību pārkāpumiem vai citiem iemesliem, nepārsniedz 500 EUR vai tās maksas summu, ko Klients samaksājis Ideal par Izmantošanas periodu, kura laikā noticis negadījums, starpgadījums vai notikums, kas izraisījis prasību, atkarībā no tā, kura summa ir mazāka.
  • Gadījumā, ja Transportlīdzeklis neatrodas norādītajā Autostāvvietas zonā vai neatbilst šo N&N nosacījumiem, Klientam jāinformē Ideal, zvanot pa tālruni +372 605 1144 vai sūtot e-pastu uz info@avisnow.eu.
  • Ne Klients, ne Ideal nav atbildīgs par zaudējumiem vai neizpildi, kas radusies nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Saskaņā ar šiem N&N nepārvarama vara bez ierobežojumiem ietver apstākļus, kurus puse, kas nepilda saistības, nevar pamatoti kontrolēt, piemēram, zemestrīce, ugunsgrēks, plūdi, karš, terorisms, pandēmija, pilsoniskie, rūpnieciskie vai militārie nemieri, sabotāža, darbinieku streiks vai lokauts, epidēmija, nemieri, komunālo pakalpojumu vai sakaru pakalpojumu zudums vai darbības traucējumi, lieli kiberuzbrukumi vai valdības, tiesas vai reglamentējošu iestāžu rīcība. Tomēr nepārvaramas varas apstākļi nav šķērslis vai attaisnojums finanšu saistību izpildei.
 3. PERSONAS DATU APSTRĀDE

Ideal apstrādā Klientu Personas datus saskaņā ar Privātuma noteikumu nosacījumiem.

 1. PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI
  • Šos N&N reglamentē un interpretē saskaņā ar Igaunijas tiesību aktiem, izslēdzot no tiem kolīziju tiesību normas.
  • Ideal un Klients cenšas atrisināt strīdus, kas izriet no šiem N&N, sarunu veidā. Ja Klients un Ideal nespēj panākt vienošanos, strīds tiek risināts Harju apriņķa tiesā.
  • Ja Ideal neizmanto kādas šo N&N tiesības vai nosacījumus, tas netiks uzskatīts par atteikšanos no tiem.
  • Ja tiesa kādu no šo N&N nosacījumiem atzīst par spēkā neesošu vai neizpildāmu, pārējie N&N nosacījumi paliek spēkā.
 2. CITI NOTEIKUMI
  • Puses apņemas ne vēlāk kā 5 kalendāro dienu laikā paziņot viena otrai par izmaiņām savā informācijā, piemēram, vārdā / uzvārdā, adresē, maksājumu rekvizītos u. c.
  • Ideal ir tiesīgs vienpusēji nodot visas tiesības un pienākumus, kas izriet no N&N, ar Ideal saistītai trešai personai, par to rakstveidā paziņojot Klientam.
  • Ja Klients nespēj pienācīgi izmantot Pakalpojumus, viņam / viņai ir pienākums par to paziņot Ideal pa tālruni vai e-pastu.
  • Ja rodas jautājumi par šiem N&N, ar Ideal var sazināties, nosūtot e-pastu uz info@avisnow.eu.