Nomas nosacījumi

SIA IDEAL SERVICES (turpmāk Ideal) ir Avis un Budget zīmolu franšīzes īpašnieks Latvijā.Šie vispārējie noteikumi attiecas uz visiem īstermiņa nomas līgumiem, kas noslēgti ar Ideal.

1. Nomas periods

1.1. Nomnieks nomā transportlīdzekli uz nomas līgumā noteikto laika periodu. Pēc pušu vienošanās ir iespējams pagarināt nomas periodu.

Nomas pagarinājums jāveic ar Ideal rakstisku piekrišanu. Pirms nomas pagarināšanas Ideal pasniedz nomniekam

nomas perioda pagarināšanas izmaksas, kura pieņemšanu nomnieks apstiprina rakstiski ar savu parakstu vai pa e-pastu.

2. Automašīnas saņemšana un atgriešana

2.1. Nododot automašīnu nomniekam, nomniekam jāpārliecinās, ka automašīna ir saņemta labā tehniskā stāvoklī, ar tīru virsbūvi un salonu. Nomniekam jāpārliecinās, vai, saņemot automašīnu,piefiksētie automašīnas bojājumi ir atzīmēti automašīnas tehniskā stāvokļa lapā. Turpmākās pretenzijas par automašīnas bojājumiem netiks izskatītas, un tiks uzskatīts, ka šādus zaudējumus ir nodarījis nomnieks un tie būs jāatlīdzina.

2.2. Nomniekam ir pienākums automašīnu atgriezt nomas līgumā norādītajā vietā, noteiktajā laikā un datumā. Automašīnas atgriešanas kavējums līdz 30 minūtēm pēc līgumā atrunātā nomas laika netiek aplikts ar papildu dienas maksu. Ja automašīnas atgriešana tiek kavēta ar vairāk kā 30 minūtēm, nomas maksai tiks piemērota papildu maksa par papildu nomas dienu.

2.3. Ja nomnieks automašīnu neatgriež atpakaļ norunātajā laikā un vietā vai tūlīt pēc līguma priekšlaicīgas izbeigšanas, Ideal ir tiesības paziņot par automašīnas zādzību un izmantot visas likumīgās tiesības, lai pārņemtu automašīnu tai skaitā atļauj Ideal nekavējoties atņemt (pārvietot) automašīnu. Ja Ideal tiek radītas papildu izmaksas saistībā ar iepriekš minēto, nomniekam ir pienākums tos atlīdzināt Ideal. Pārvietojot automašīnu, Ideal darīs visu iespējamo, lai saglabātu mantas, ko automašīnā atstājis nomnieks, bet neatbild par iespējamiem bojājumiem, kas tiem var rasties pārvietošanas laikā vai pēc tās.

2.4. Nomniekam ir pienākums atgriezt automašīnu tādā pašā stāvoklī, kāds tas bija, kad automašīna tika nodota nomniekam, ņemot vērā dabīgo nolietojumu. Nomniekam ir pienākums atgriezt automašīnu ar visām riepām, aprīkojumu un dokumentiem Ideal birojā, no kura tika nomāta automašīna, vai uz vietu, kas norādīta nomas līgumā.

2.5. Nomnieks saņem automašīnu ar pilnu degvielas tvertni un apņemas atgriezt automašīnu ar pilnu degvielas tvertni, ja vien viņš nav iegādājies “Priekšapmaksāta degvielas tvertne” pakalpojumu.

3. Automašīnas lietošanas noteikumi

3.1. Kā nomas līgumā norādītās automašīnas lietotājam un derīgas autovadītāja apliecības turētājam nomniekam ir pienākums ievērot ceļu satiksmes noteikumus, tādējādi apņemoties apmaksāt soda naudas vai citas izmaksas, kas rodas nomniekam pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus.

3.2. Automašīnu drīkst vadīt persona, kas:

3.2.1. ir iekļauta nomas līgumā un kurai ir derīga autovadītāja apliecība vismaz 1 gadu;

3.2.2. cita persona, kuru Ideal norāda nomas līgumā pēc nomnieka pieprasījuma un kura pilda autovadītāja pienākumus.

Nomnieks ir pilnībā atbildīgs par šo personu un apņemas pārbaudīt, vai tā ievēro nomas līgumu un vispārīgos noteikumus.

3.3.  Automašīnu nedrīkst izmantot:

3.3.1. pasažieru pārvadāšanai par atlīdzību (piemēram, transporta vai taksometra pakalpojumu sniegšana);

3.3.2. vilkt jebkuru citu automašīnu vai piekabi;

3.3.3. preču pārvadāšanai, pārkāpjot muitas noteikumus, vai jebkurai citai nelikumīgai darbībai;

3.3.4. vadītājs, kurš atrodas alkohola, narkotisko vai citu aizliegto vielu ietekmē;

3.3.5. vadītājs, kuram nav attiecīgās kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecības;

3.3.6. sacīkstēm vai treniņiem;

3.3.7. mācību braucieniem;

3.3.8. izmantošanai bezceļa apstākļos.

3.4. Automašīnā ir aizliegts smēķēt. Prasības pārkāpuma gadījumā nomnieks apņemas samaksāt 4.3.8. Punktā minēto ķīmiskās tīrīšanas maksu.

3.5. Izkāpjot no automašīnas, nomnieks apņemas veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus (piemēram, aizslēgt transportlīdzekļa durvis), lai novērstu iespējamos negadījumus vai zādzības. Nomnieks arī apņemas, pametot automašīnu, neatstāt automašīnas atslēgas un dokumentus (reģistrācijas apliecību, apdrošināšanas polises) automašīnā.

4. Maksas

4.1. Noslēdzot nomas līgumu, nomas summa tiek rezervēta no nomnieka kredītkartes, turklāt Ideal ir tiesības rezervēt maksimālo summu, kas tiek kompensēta par atskaitījumiem un iespējamiem zaudējumiem.

4.2. Ideal ir tiesības nomas laikā vienpusēji mainīt nomas maksu, paziņojot nomniekam vismaz 1 mēnesi iepriekš. Ja rodas domstarpības par jauno cenu, nomniekam ir tiesības priekšlaicīgi izbeigt nomas līgumu.

4.3. Nomnieks apņemas samaksāt Ideal:

4.3.1. nomas maksu atbilstoši piemērojamajiem dienas tarifiem, kas aprēķināta, pamatojoties uz nomas dienu skaitu un nobrauktajiem kilometriem. Ja automašīna tiek atgriezta vēlāk nekā 30 minūtes no nomas līgumā noteiktā atgriešanās laika, nomniekam ir pienākums samaksāt par nomas periodu, kas aprēķināts, pamatojoties uz faktisko atgriešanās laiku. Nomnieks apzinās, ka automašīnas novēlota atgriešana var ievērojami palielināt nomas maksas apmēru un atšķirties no nomas līgumā noteiktajiem dienas tarifiem. Ja nomnieks automašīnu atdod priekšlaicīgi, Ideal ir tiesības pieprasīt pilnu nomas summu, kas norādīta nomas līgumā; 

4.3.2. visas piemaksas (apdrošināšana, papildu produktu maksas utt.) kopā ar likumā paredzēto PVN, par kuru nomnieks ir vienojies, parakstot nomas līgumu;

4.3.3. maksa par degvielas tvertnes uzpildīšanu, ja nomnieks nepilda 2.5.punktā minētās saistības;

4.3.4. naudas sodu par automašīnas vadīšanu alkohola reibumā, satiksmes noteikumu pārkāpšanu vai citām nelikumīgām darbībām, ja naudas sods tiek piemērots pret Ideal, tai skaitā, ja Ideal tiek uzlikts naudas sods par personu, kura vadījusi automašīnu bez derīgas transportlīdzekļa vadītāja apliecības;

4.3.5. Maksu par izbraukšanu no Baltijas bez iepriekšējas rakstiskas piekrišanas, pamatojoties uz nobraukumu saskaņā ar Ideal izveidoto cenrādi. Ja nomniekam ir Ideal piekrišana izbraukt no Baltijas un automašīna kļūst nelietojama ārpus Baltijas, nomnieks apņemas segt izdevumus par automašīnas pārvietošanu uz Latviju;

4.3.6. maksu par nomas periodu, kad automašīna nav izmantojama apstākļos, kurus Ideal nevar ietekmēt. Ja nomnieks ir tīši sabojājis automašīnu, braucot alkohola reibumā vai pārkāpjot vispārējos nomas līguma nosacījumus, nomnieks apņemas maksāt nomas līgumā noteikto dienas maksu par dienām, kas pavadītas automašīnai nodarīto bojājumu novēršanai, bet nepārsniedzot 30 dienas;

4.3.7. Soda maksas par nepareizu novietošanu stāvvietā, kavējuma naudu un, ja nepieciešams, maksu par automašīnas evakuāciju nepareizas stāvēšanas vai citu iemeslu dēļ;

4.3.8. maksu par automašīnas ārkārtas tīrīšanu 120 EUR apmērā, ja nomnieks ir smēķējis automašīnas salonā vai salons ir tik ļoti netīrs, ka ir nepieciešams veikt ķīmisko tīrīšanu, lai atjaunotu salona stāvokli pirms nomas;

4.3.9. par automašīnas bojājumu,kas radies laikā kad nomnieks atgriezis automašīnu ārpus darba laika (plkst.19:30-8:30) vai tādā veidā, ka automašīna netiek pārbaudīta kopā ar Ideal darbinieku, un Ideal atklāj automašīnai bojājumus vēlākā pārbaudē;

4.3.10. sodu par automašīnas atstāšanu Rīgas lidostas P1 stāvvietā – 24 EUR. Nomniekam ir tiesības atstāt automašīnu nomas autostāvvietā P4 bez maksas;

4.3.11. Maksu par apkalpošanu ārpus darba laika 33 EUR, ja nomnieks vēlas saņemt automašīnu laikā no 19:30 līdz 8:30.

4.4. Nomnieks apmaksu Ideal veic, izmantojot kredītkarti vai debetkarti vai bankas pārskaitījumu. 
Ja maksa par nomu vai citiem, līgumā atrunātajiem papildu produktiem netiek apmaksātā noteiktajos termiņos, nomnieks maksā kavējuma procentus 0,2% apmērā no nesamaksātās summas par katru kavēto dienu, bet ne mazāk kā 40EUR un soda naudu 0.2 % par katru kavēto dienu. Gadījumā, ja maksājums tiek kavēts, pirmās iemaksātās summas tiek uzskatītas, kā soda summas nomaksa, tikai pēc tam iekavētā nomas maksa. Ja nomnieks nepilda un/vai savlaicīgi nepilda prasības, kas izriet no nomas līguma, Ideal ir tiesības maksājumu saistību nepildīšanas reģistrā publicēt informāciju par nomnieku (t.sk., bet ne tikai Kredītinformācijas datu bāzē un Avis globālajā datu bāzē).

5. Atbildība

5.1. Nomnieks kā Automašīnas valdītājs ir atbildīgs par negadījumā izraisītiem, vai citiem bojājumiem un defektiem, ko nomas laikā izraisījis izmantojot automašīnu. 

5.2. Ja nomas laikā automašīnai ir defekti, avārijas vai vandālisma gadījumā, nomnieks apņemas nekavējoties paziņot Ideal par iepriekšminēto un ievērot Ideal instrukcijas par turpmāko rīcību. Nomniekam nav tiesību labot automašīnas defektus bez Ideal iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Šīs klauzulas pārkāpuma gadījumā nomniekam ir pienākums atlīdzināt Ideal radušos zaudējumus (piemēram, ja automašīnas oriģinālās detaļas ir aizstātas ar nekvalitatīvām detaļām).

 

6. Apdrošināšana

6.1. Nomas līgumā norādītajam auto ir obligātā civiltiesiskā transportlīdzekļa apdrošināšana saskaņā ar Baltijas valstu likumdošanu. Auto arī ir apdrošināts pret trešās puses ietekmi, negadījumiem, neprognozējamas situācijas ietekmi un zādzību. Apdrošināšanas noteikumi, kas ir noslēgti starp iznomātāju un apdrošināšanas nodrošinātāju, ir pieejami nomas birojā. Nomnieks var samazināt savu atbildību, iegādājoties papildus apdrošināšanu, katrai nomas dienai, atbilstoši auto grupai.

6.2.  Izmaksu apjomu, lai segtu negadījumā radušos izdevumus, iekļaujoties pašriska limitā, ja nomnieks ir iesniedzis visu nepieciešamo dokumentāciju un negadījums ir pieteikts iznomātājam.

6.3.  Neatkarīgi no 6.2. Punkta, šāda atbildība neattiecas uz: 
a) Salona apšuvums vai sēdekļu apšuvums ir bojāts
b) Bojātas riepas
c) Bojātas dekoratīvās riepu uzlikas
d) Uzkritis sniegs vai ledus no māju jumtiem
e) Bojājumi, kas radušies no braukšanas nepiemērotos apstākļos
Visos iepriekš minētajos gadījumos, nomniekam ir jākompensē visi radītie bojājumi, kas nodarīti automašīnai.

6.4.  Neatkarīgi no nomas līgumā noteiktā pašriska vai nomnieka iegādātās papildu apdrošināšanas un pašriska samazināšanas, pašrisks netiek piemērots, un nomnieks ir atbildīgs par Ideālu automašīnu tirgus vērtības apmērā, ja:

6.4.1.  Nomnieks,pametot automašīnu nav paņēmis automašīnas dokumentus un/vai atslēgu saskaņā ar 3.5. punktu. Ja nomnieks automašīnas atslēgas un dokumentus (reģistrācijas apliecību, apdrošināšanas polises) atdod Ideal automašīnas zādzības gadījumā un pierāda, ka ir veicis nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu automašīnas drošību, nomnieka atbildība tiek ierobežota tikai ar nomnieka līgumā norādītā pašriska summas apmēru. Neskatoties uz iepriekš minēto, Nomnieks ir pilnībā atbildīgs par nodarītajiem zaudējumiem neatkarīgi no pašriska, ja Apdrošinātājs neatlīdzina Ideal par nodarīto kaitējumu;

6.4.2.  Apdrošinātājs jebkādu iemeslu dēļ neatlīdzina automašīnas, tā vadības sistēmas vai salona bojājumus.

7. Veicamās darbības ceļu satiksmes negadījumā

7.1. Nomniekam un katram autovadītājam, kam atļauts izmantot automašīnu, ir pienākums veikt visus pasākumus, lai aizsargātu Ideal un Apdrošinātāja intereses, ja nomas laikā notiek negadījums, tai skaitā:

7.1.1. identificē visu iesaistīto pušu un iespējamo apkārtējo personu vārdus;

7.1.2.  Neatzīt savu vainu vai atbildību bez iepriekšējas Ideal piekrišanas;

7.1.3.  pēc avārijas neatstāt automašīnu bez uzraudzības vai nedrošu;

7.1.4.  nekavējoties informēt Ideal un, ja nepieciešams, policiju par negadījumu vai zādzību un palikt notikuma vietā, līdz policija ir devusi atļauju doties prom;

7.1.5.  sagatavot Ideal paskaidrojumu par negadījumu vai zādzību un 24 stundu laikā pēc negadījuma vai zādzības nogādāt Ideal birojā.

8. Līguma grozīšana un izbeigšana

8.1.  Līguma grozījumus izdara rakstveidā vai rakstveidā reproducējamā formā, un tie stājas spēkā pēc abu pušu parakstīšanas.

8.2.  Nomas līgums beidzas līgumā noteiktā nomas perioda pēdējā dienā, kad nomnieks atdod automašīnu.

8.3.  Nomniekam ir tiesības priekšlaicīgi lauzt nomas līgumu, bet Ideal ir tiesības pieprasīt pilnu nomas līgumā norādītās nomas maksas samaksu.

8.4.  Ideal ir tiesības priekšlaicīgi izbeigt nomas līgumu, ja nomnieks ir būtiski pārkāpis līgumu. Cita starpā uzskatāms, ka būtisks līguma pārkāpums pastāv, ja:

8.4.1. nomnieks savlaicīgi nemaksā līgumā norādīto summu;

8.4.2.  nomnieks izmanto automašīnu tam neparedzētiem mērķiem, nevis paredzētajam mērķim, ieskaitot līguma 3.3. punktā paredzētos veidus;

8.4.3.  Nomnieks automašīnu neatgriež savlaicīgi un nepaziņo Ideal par novēlotu automašīnas atgriešanu.

9. Nomnieks piekrīt

9.1. Nomnieks dod savu piekrišanu:

9.1.1.  Nomnieks apzinās, ka automašīna var būt aprīkota ar GPS monitorēšanas sistēmu: GPS pozicionēšanas sistēma ļauj noteikt iznomātājām automašīnas kustību un ir paredzētas automašīnu drošībai zādzību gadījumos. Nomnieks apstiprina, ka zina par GPS monitorēšanas sistēmu parakstot šo līgumu

9.1.2. nomas līgumā norādīto personas datu (ieskaitot vārdu, personas kodu, dzimšanas datumu) apstrādei, galvenokārt, lai nodrošinātu līguma izpildi; kā arī personas datu nodošana kredītinformācijas birojam, un citām trešajām personām (ieskaitot citas personas, kas izmanto preču zīmi Avis vai Budget), ja nomnieks ir pārkāpis līgumu. Pēdējā gadījumā informācija attiecas tikai uz datiem, kas attiecas uz līguma pārkāpumu;

9.1.3. Saņemt Ideal izsūtītos mārketinga materiālus (ieskaitot jaunumus).
Ja nomnieks nevēlas saņemt jaunumus savā e-pastā, vinš no tiem var atteikties.

10. Cits

10.1.Vispārējie noteikumi ir neatņemama nomas līguma sastāvdaļa, kas noslēgts starp Ideal un Nomnieku.

10.2.Nomas līgums un vispārējie noteikumi ir sagatavoti, pamatojoties uz Igaunijas Republikas likumiem, un uz tiem attiecas Igaunijas likumi.

10.3.Strīdi, domstarpības un prasības, kas rodas no Līguma izpildes vai interpretācijas, risina sarunu ceļā starp Pusēm. Ja vienošanās netiks panākta, strīds tiks risināts kārtībā, ko nosaka Latvijas, Lietuvas vai Igaunijas valdība (atkarībā no tā kurā valstī ir
notikusi noma).

10.4.Nomnieks apliecina, ka pirms nomas līguma noslēgšanas ir izlasījis un piekrīt visiem automašīnas nomas noteikumiem un norādījumiem, kas ir norādīti attiecīgā Ideal zīmola mājaslapā.